МЕДІАСОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ІНМУТАЦІЇ В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Ключові слова: інмутація, медіасоціалізація, засоби масової комунікації, медіапростір, інформація

Анотація

Актуальність досліджуваної проблеми пов’язана зі зростаючою роллю засобів масової комуні- кації за сучасних умов. Це призводить до зміни ціннісних орієнтирів і трансформації ідентичнос- ті особистості. Активне зростання ролі медіа, їхній вплив на формування та розвиток особистості призводить до виникнення поняття «медіасоціалізація» та інмутації в засобах масової комунікації. Мета дослідження – окреслити можливості процесу медіасоціалізації в контексті інмутації в засобах масової комунікації. Методами нашого дослідження є: аналіз педагогічної, психологічної літератури, синтез, порівняння, узагальнення. У статті проаналізовано погляди вітчизняних і зарубіжних науков- ців на проблему інмутації в засобах масової комунікації та трансформації інформаційного простору. У контексті масового характеру інмутації суспільства актуальним стає поняття «медіасоціалізації», яке лежить в основі зменшення негативного впливу засобів масової комунікації на особистість. Автор визначає відсутність ґрунтовного дослідження поняття «медіасоціалізація» в сучасній науко- вій думці. Так, медіасоціалізація пов’язана із трансформацією традиційних засобів соціалізації та поля- гає у засвоєнні та відтворенні соціального досвіду людства за допомогою нових медіа. У статті проаналізовано сутність понять «медіапростір», «засоби масової комунікації» та «інмута- ція». Детально охарактеризовано вплив засобів масової інформації на становлення та розвиток сучас- ної особистості. Було зроблено висновки про необхідність формування медіакультури особистості, налагодження безпечної та ефективної взаємодії молодої особистості із сучасною системою медіа, формування меді- аобізнаності, медіаграмотності та медіакомпетентності відповідно до вікових та індивідуальних осо- бливостей задля успішної медіасоціалізації особистості. Також було визначено роль державних органів у вирішенні проблеми медіасоціалізації особистості. Визначено, що процес формування медіакультури у молоді повинен відбуватися на рівні традиційних інститутів соціалізації особистості. Перспективу подальших досліджень автор вбачає у детальному аналізі та вивченні потенціалу закла- дів освіти як інституту та засобу протидії масовому характеру інмутації суспільства.

Посилання

1. Холод О. Маніпуляція суспільством: мутація й інмутація як концепції соціально-комунікаційних технології. Освіта регіону. 2016. № 4. С. 108
2. Курило В.С., Савченко С.В., Караман О.Л. Соціалізація особистості в умовах гібридної війни на сході України : монографія. Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2018. 240 с.
3. Голованова Н.В. Медіапростір як важливий чинник побудови інформаційного суспільства. Актуальні проблеми державного управління. 2017. № 1 (51).
4. Холод О.М. Комунікаційні технології. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 213 с.
5. Зінчина О.Б. Медіасоціалізація сучасної молоді: виклики і відповіді. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія : Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. 2017. № 39. С. 332–339. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISD_2017_39_49 (дата звернення: 01.11.2020).
6. Петрунько О.В. Медіасоціалізація, або соціалізація з медіа замість соціалізації з дорослими. Психологічні перспективи : Спеціальний випуск. 2010. С. 103–113. URL: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/petrunko_0003.pdf (дата звернення: 01.11.2020).
7. Плеснюк Л.П. Особенности организации профилактики адикции среди детей и подростков. Социально-педагогическая работа. 2006. № 5. С. 11–16.
8. Тадаєва А.В. Особливості соціалізації людини в сучасному інформаційному просторі. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 2013. Вип. 17. Кн. 2. С. 329–337.
9. Іванов В.Ф., Волошенюк О.В., Дзюба Д.Ю. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник. Київ : Центр вільної преси, 2012. 352 с.
Опубліковано
2021-01-11
Сторінки
104-109
Розділ
СЕКЦІЯ 4. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА