ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ ДО МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ

  • Л.А. Євдокімова-Лисогор
Ключові слова: міжкультурний діалог, професійна підготовка, педагогічний експеримент, майбутні фахівці сфери туризму, педагогічні умови

Анотація

У статті розглянуто результати експериментальної частини дослідження щодо перевірки ефектив- ності впроваджених педагогічних умов підготовки майбутніх фахівців сфери туризму до міжкультур- ного діалогу у процесі вивчення соціогуманітарних дисциплін. Проведення експерименту охоплювало три етапи: констатувальний, формувальний і контрольний, що здійснювались відповідно до виокремле- них компонентів підготовки (мотиваційно-цільового, пізнавально-творчого, комунікативно-творчого та рефлексивно-ціннісного). Рівень підготовки студентів перевірено згідно з мотиваційним, когнітивним, діяльнісним та рефлексивним критеріями. Результати підготовленості майбутніх фахівців туризму було розглянуто на рівні кожного компонента підготовки до міжкультурного діалогу у процесі вивчення соціогуманітарних дисциплін.

Посилання

1. Єльнікова Г.В. Організація діяльності педагогічного колективу школи щодо контролю за засвоєнням учнями змісту навчання / Г.В. Єльнікова. – Х. :
ХОІНОПП, 1996. – 60 с.
2. Новиков Д.А. Статистические методы в педагогических исследования (типовые случаи) / Д.А. Новиков. – М. : МЗ-ПРЕСС, 2004. –
67 с. – С. 10.
3. Пискунов А.И. Теория и практика педагогического эксперимента / А.И. Пискунов, Г.В. Воробьев. – Москва, 1979. – 208 с.
4. Подласий І.П. Діагностика та експертиза педагогічних проектів : [навч. посіб.] / І.П. Подласий. – К. : Україна, 1998. – 343 с.
5. Хрестоматія з педагогіки вищої школи : [навчальний посібник] / Укл.: В.І. Лозова, Г.В. Троцко, О.М. Іонова, С.Т. Золотухіна : за заг. ред. В.І. Лозової. – Х. : Апостроф, 2011. – 408 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
26-30
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ