ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИКІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

  • В.О. Купрієвич
Ключові слова: керівник професійно-технічного закладу, педагогічні умови, професійне самовдосконалення,, розвиток особистості, управлінська компетентність, освітні напрями, інновації в управлінській сфері

Анотація

У статті порушено проблему професійного самовдосконалення та розвитку сучасного менеджера освіти; виявлено основні педагогічні умови професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів. З’ясовано, що керівник сучасного професійно-технічного навчального закладу має володіти навичками нового мислення, пов’язаного з проникненням менеджменту в управлінську діяльність керівників професійно-технічних навчальних закладів. У процесі аналізу практичної реалізації педагогічних засад управлінської діяльності керівника професійно-технічного навчального закладу запропоновано шляхи удосконалення такої діяльності. Визначено основні освітні напрями організації самоосвіти керівника професійно-технічного навчального закладу для постійного професійного зростання.

Посилання

1. Васильченко Л.В. Управлінська культура і компетентність керівника / Л.В. Васильченко. – Х. : Основа, 2007. – 176 с. (Б-ка журн. «Управління школою».
Вип. 3(51)).
2. Волобуєва Т.В. Самоосвітня діяльність керівника / Т.В. Волобуєва. – Харків : Основа, 2005. – 96 с. 3. Кремень В.Г. Освіта в структурі цивілізаційних
змін: актуальні проблеми / В.Г. Кремень // Управління освітою. – 2011. – № 2(254). – С. 3–5.
4. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (факти, роздуми, перспективи) / В.Г. Кремень. – К. : Грамота, 2003. – 216 с. – С. 105.
5. Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития : [учеб. пособие для студентов сред. пед. заведений] / В.Г. Маралов. – М. : Академия, 2002. – 256 с.
6. Найн А.Я. Инновации в образовании / А.Я. Найн. – Челябинск : ГУ ПТО адм. Челяб. области: Челяб. филия ИПО МОРФ, 1995. – 228 с.
7. Олійник В.В. Наукові основи управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти : [монографія] / В.В. Олійник. – К. : Міленіум,
2003. – 594 с.
8. Педагогіка і психологія професійної освіти: Результати досліджень і перспективи : [збірник наук. праць] / за ред. І.Я. Зязюна, Н.Г. Ничкало ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 2001. – 679 с.
9. Погрібна Н. Управління школою по-новому … / Н. Погрібна. – К. : Шкільний світ, 2009. – 112 с.
10. Рибалко Л.С. Методолого-теоретичні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя (акмеологічний аспект) : [монографія] /
Л.С. Рибалко. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2007. – 443 с.
11. Хриков Є.М. Педагогічні умови як складова наукових знань / Є.М. Хриков // Шлях освіти. – 2011. – № 2(60). – С. 11–15.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
35-38
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ