ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР У КОНТЕКСТІ ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

  • Н. Є. Лісна-Міськів
Ключові слова: особистісно-професійні якості, милосердя, толерантність, майбутні медичні сестри, професійна підготовка, праксеологічний підхід

Анотація

У статті досліджено підходи науковців до потреби формування у майбутніх медичних сестербакалаврів особистісно-професійних якостей під час навчання у вищих медичних навчальних закладах. На основі праксеологічного підходу було встановлено, що на якість професійної підготовки майбутніх медичних фахівців найбільше впливають конкретні особистісні та професійні якості, які виступають основою мотиваційної спрямованості усієї професійної діяльності. Обґрунтовано, що на основі праксеологічного підходу до особистісно-професійних якостей слід віднести милосердя і толерантність. У процесі дослідження встановлено сутність та представлена їх характеристика. Доведено, що саме ці якості дають можливість майбутнім медичним сестрам якісно реалізовувати свої професійні функції та суттєво підвищують готовність до професійної діяльності.

Посилання

1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
2. Етичний кодекс медичної сестри України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://on2.docdat.com/docs/1537/index-13243-1.html
3. Закусилова Т.О. Педагогічні умови формування основ професіоналізму майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки / Т.О. Закусилова //
Молодий вчений. – 2016. – № 7. – С. 407–410.
4. Ісаєва О.С. «Професійна цілісність і чесність»
майбутніх лікарів / О.С. Ісаєва // Зб. наук. праць «Педагогічні науки». – Випуск LXXII. – Том 2. – Херсон : Херсонський державний університет, 2016. – С. 81–84.
5. Іщук В.В. Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на основі компетентнісного підходу / В.В. Іщук // Професійна освіта: методологія,
теорія та технології : зб. наук. праць / [ред. колегія: Доброскок І.І. (голов. ред) та ін.]. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2017. – Вип. 5/1. –С. 74–85.
6. Кир’ян Т. Реформування вищої медичної школи та визначення основних напрямів виховання майбутніх медсестер у кінці ХХ – на початку ХХІ століття
/ Т. Кир’ян // Зб. наук. праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки / [гол. ред. О.В. Діденко]. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2016. – № 5(7). – С. 110–125.
7. Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь / Г.М. Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. – М. : Март ; Ростов н/Д : Март, 2005. – 448 с.
8. Корж О.Ю. Формування професійно значущих якостей майбутніх лікарів у процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / О.Ю. Корж ; Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет». –
Словянськ, 2014. – 20 с.
9. Кравченко О. Професійна підготовка медичних сестер у медичному коледжі: аксіологічний підхід / О. Кравченко // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи. – 2013. – Вип. 6. – С. 69–74.
10. Лембрик І. Мотивація до навчання та професійного самовдосконалення при вивченні педіатрії на старших курсах / І. Лембрик // Гірська школа
Українських Карпат. Наукове фахове видання з педагогічних наук; головний ред. В. Хрущ. – № 15. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2016. – С. 224–228.
11. Олеськова Г.Г. Застосування сучасних технологій фахової підготовки сестринського персоналу в Україні / Г.Г. Олеськова // Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців : тези доп. V Всеукр. наук.-практ. конференції (Хмельницький, 30–31 березня 2017 р.) [ред. кол. Є.М. Потапчук та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – С. 111–112.
12. Професійна педагогічна освіта: компетентісний підхід : [монографія] / за ред. О.А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 412 с.
13. Ямчук Т.Ю. Розвиток професійних якостей особистості майбутнього фахівця / Т.Ю. Ямчук, М.А. Чакава // Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості в освітньому просторі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Мукачево, 17-18 травня 2017 р.) ; ред. кол. : Т.Д. Щербан (гол.ред.) та ін. – Мукачево : Вид-во МДУ, 2017. – С. 191–193.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
38-43
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ