КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Ключові слова: когнітивний стиль, стратегії навчання, лексична та граматична компетенція

Анотація

Мета статті полягає в розкритті особливостей використання комунікативно-когнітивного підходу у процесі мовної освіти майбутніх учителів англійської мови в закладах вищої освіти. Методи. Під час роботи над дослідженням використано теоретичні методи аналізу наукової літератури, синтезу основних положень, а також емпіричні методи спостереження за освітнім процесом, порівняльного аналізу, інтерпретації й узагальнення отриманої інформації. Результати. Основою когнітивно-комунікативного підходу є моделювання реальних ситуацій спілкування у процесі навчання іноземної мови, активізація пізнавальних потреб студента, урахування його індивідуального когнітивного стилю та вибір, виходячи із цього, індивідуальних стратегій навчання. Даний підхід акцентує роль студента як активного учасника освітнього процесу, який орієнтується в обсязі навчального матеріалу та свідомо обирає навчальну стратегію. Когнітивно-комунікативний підхід ґрунтується на міждисциплінарному та культурологічному принципах побудови навчального процесу. Міждисциплінарний принцип передбачає залучення в освітній процес знань, технологій, інструментарію інших наук і навчальних дисциплін, а культурологічний – надає можливість вивчати іноземну мову в контексті культури країн, рідних для носіїв цієї мови. Когнітивно-комунікативний підхід є ефективним у формуванні як лексичної, так і граматичної компетенції студентів, з акцентом на свідомому використанні студентами знань із рідної мови та беручи до уваги когнітивні закономірності процесу формування лексичних і граматичних навичок. Даний підхід ґрунтується на врахуванні когнітивного стилю студента – індивідуального способу переробки інформації, який включає три компоненти: когнітивний (знання), афективний (почуття) та поведінковий (учинки). Від когнітивного стилю залежить вибір стратегій навчання, які розподіляються на чотири основні типи: стратегії запам’ятовування, когнітивні, компенсаційні й емотивні стратегії. За когнітивно-комунікативного підходу етап уведення нових лексичних або граматичних зразків відрізняється від традиційного та включає декілька логічно пов’язаних фаз: пред’явлення нових мовних одиниць у контексті, їх свідоме осмислення та вбудовування в концептосферу іншомовної особистості студента. На етапі закріплення лексичних і граматичних одиниць запропоновані студентам вправи мають максимально відтворювати умови реального спілкування та відповідати когнітивно-комунікативній парадигмі навчання англійської мови. Вправи мають добиратися за такими критеріями: чітким і реалістичним контекстом, реалістичним використанням мови, персоналізацією матеріалу, завдання мають виступати засобом досягнення комунікативної мети та відпрацьовувати інтегровані мовленнєві навички. Висновки. Вибір когнітивно-комунікативного підходу в навчанні майбутніх учителів іноземної мови дозволяє сформувати іншомовну комунікативну компетентність студентів і активізувати їхні пізнавальні потреби шляхом урахування когнітивного стилю та підбору індивідуальних стратегій навчання.

Посилання

1. Бондар С. Психологічні особливості читання тексту іноземною мовою студентами з різним когнітивним стилем : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.07. Київ : Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2003. 25 с.
2. Вовк О. Комунікативно-когнітивна компетентність студентів-філологів: нова освітня парадигма. Черкаси : видавець Ю.А. Чабаненко, 2013. 500 с.
3. Годованець Н., Леган В. Когнітивно-комунікативний підхід при навчанні іноземної мови. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. соціальна робота». 2016. Випуск 1 (38). С. 94–96. URL: http://surl.li/gnmpo (дата звернення: 20.10.2023).
4. Марченко Н. Комунікативно-когнітивний підхід до навчання майбутніх учителів німецької мови на базі англійської. Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації / гол. ред. В. Бебик. Київ : Вид-во Університету «Україна», 2011. № 2. С. 143–147. URL: https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Electronni_naukovi_vidannya/Osvita_regionu/osvita_regioniv_2_2011.pdf (дата звернення: 20.10.2023).
5. Концепція когнітивної методики навчання української мови / М. Пентилюк та ін. Дивослово. 2004. № 8. С. 5–9.
6. Newby D. The role of theory in pedagogical grammar: A Cognitive and Communicative approach. Eurasian Journal of Applied Linguistics. 2015. № 1 (2). P. 13–34. DOI: https://doi.org/10.32601/ejal.460614.
7. Oxford R. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Boston : Heinle & Heinle, 1990. 368 p.
8. Ryding R., Rayner S. Cognitive Styles and Learning Strategies. London : David Fulton Publishers Ltd., 1998. 224 р.
Опубліковано
2023-12-21
Сторінки
5-9
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ