ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДНОЇ ПОЗИЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ ЇХ СОЦІАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: світогляд, світоглядна позиція, дошкільники, старші дошкільники, педагогічні умови, критерії сформованості світоглядної позиції, заклади дошкільної освіти

Анотація

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні й експериментальній перевірці педагогічних умов формування світоглядної позиції дітей старшого дошкільного віку у процесі їх соціалізації. Для досягнення визначеної мети використано такі методи дослідження: вивчення й аналіз психолого-педагогічної та науково-методичної літератури, законодавчих документів, анкетування, опитування, спостереження, педагогічний експеримент, що включав констатувальний, формувальний і контрольний етапи, методи математичної статистики. Результати. Розглянуто особливості формування світоглядної позиції дітей старшого дошкільного віку у процесі їх соціалізації. Визначено критерії та рівні сформованості світоглядної позиції дітей старшого дошкільного віку: когнітивний, мотиваційно-ціннісний, поведінковий. Підібрано діагностичний інструментарій для встановлення рівнів сформованості світоглядної позиції старших дошкільників. Конкретизовано сутність і зміст поняття «педагогічні умови», обґрунтовано педагогічні умови формування світоглядної позиції дітей старшого дошкільного віку у процесі їх соціалізації: використання засобів народознавства, оскільки елементи національної культури та народних традицій є одними з основних предметів осягнення навколишньої дійсності дітьми старшого дошкільного віку; цілеспрямована та системна робота з дітьми старшого дошкільного віку, що сприяє послідовному формуванню світоглядних позицій у дітей; застосування проблемно-пошукових ситуацій і пізнавальних ігор у роботі з дітьми, які спонукають їх активно мислити та вирішувати завдання. Здійснено експериментальне дослідження ефективності визначених педагогічних умов шляхом і реалізації системи роботи, що передбачала проведення занять, бесід, розгляд проблемно-пошукових ситуацій. Висновки. Результати проведеного експериментального дослідження підтверджують, що реалізація в закладах дошкільної освіти визначених і теоретично обґрунтованих педагогічних умов, зокрема використання засобів народознавства, застосування проблемно-пошукових ситуацій і пізнавальних ігор у роботі з дітьми, цілеспрямована та системна робота з дітьми дошкільного віку, безпосередньо сприяє підвищенню ефективності процесу формування світоглядної позиції дітей старшого дошкільного віку у процесі їх соціалізації.

Посилання

1. Бусел В.Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ : ВТФ-Перун, 2009. 1736 c.
2. Єжова О.О. Сутність організаційно-педагогічних умов педагогічного процесу. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». 2014. Випуск 3. С. 39–43.
3. Литвин А.В., Мацейко О.В. Методологічні засади поняття «педагогічні умови». Педагогіка і психологія професійної освіти. 2013. № 4. С. 43–63.
4. Окушко Т.К. Теоретичні засади формування світоглядної позиції підлітків у дитячому об’єднанні. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць. 2010. Випуск 14. Книга І. С. 326–336.
5. Хайрулліна Ю.О. Світоглядна культура особистості: структурно-функціональний аналіз : монографія ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. 235 с.
6. Хриков Є.М. Педагогічні умови у структурі наукового знання. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». 2022. Випуск № 4. С. 5–10.
7. Особливості формування світоглядної позиції особистості в умовах дитячого об’єднання / Л.В. Шелестова та ін. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6392/ (дата звернення: 02.11.2023).
8. Vidal C. Criteria for Worldview Comparison. The Beginning and the End. The Frontiers Collection. Springer, Cham, 2014. DOI: https://doi.org/10.1007/9783-319-05062-1_2.
9. Yakymenko S. Formation of the world view of children aged 5–8 years. Scientific Journal of Polonia University. 2020. № 38 (1–1). P. 238–244. DOI: https://doi.org/10.23856/3832.
Опубліковано
2023-12-21
Сторінки
10-15
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ