РОЛЬ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ У СПІЛКУВАННІ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: спілкування, культура, університет, дистанційна освіта, емоційний інтелект, учасник освітнього процесу

Анотація

Розвиток комп’ютерної техніки та комунікативних технологій початку XXI сторіччя дав потужний поштовх новому етапу розвитку взаємодії учасників освітнього процесу в закладах вищої освіти, відкрив шляхи впровадження комп’ютерних засобів педагогічної комунікації. Таке явище, як «електронне навчання», широко використовується в навчальному процесі навіть очної форми навчання під час написання тестів, творів, рефератів, курсових, дипломних робіт тощо. В умовах війни електроне навчання стало єдиним можливим для українців, які перебувають у постійному емоційному стресі через невпевненість і невизначеність. Питання культури онлайнового спілкування загострилося через невміння стримувати учасниками освітнього процесу закладу вищої освіти свої емоційні переживання. Мета статті – визначити роль і місце емоційного інтелекту в системі комунікативної взаємодії учасників освітнього процесу закладів вищої освіти України в умовах офлайнового й онлайнового навчання у воєнний час. Методи. Під час написання статті автори вдалися до таких методів науково-педагогічного дослідження, як: методи вивчення науково-теоретичних джерел (бібліотечно-бібліографічні, методи логічної обробки тексту, методи творчої діяльності у зв’язку із прочитаним); методи вивчення педагогічного процесу у природних умовах (анкетування); теоретичні методи дослідження (аналіз, синтез, абстрагування, конкретизація). Результати. У статті авторами зазначено, що для ефективного онлайн-спілкування в умовах освітнього середовища закладу вищої освіти всім учасникам освітнього процесу необхідно мати, окрім високого рівня комунікативної мовленнєвої культури та культури спілкування, належний рівень емоційного інтелекту. Емоційний інтелект під час стресових ситуацій воєнного часу сприяє командній роботі здобувачів освіти, налагодженню індивідуального розвитку кожного, розв’язанню, а головне – запобіганню конфліктним ситуаціям, емоційному вигоранню викладачів. Загалом, розвиток емоційного інтелекту відіграє важливу роль у створенні стійкого та гуманного психосоціального середовища під час війни та конфліктів. Висновки. З огляду на це і здобувачам освіти, і викладачам варто опановувати знання, правила й уміння застосовувати на практиці норми сучасної літературної мови, зокрема епістолярного стилю, стежити за своїм мовленням і висловлюваннями, інтонацією та гучністю мовлення; не припускатись помилок у вимові, уживанні форм слів, побудові речень, щоб не виникало подвійного розуміння сенсу висловлювання; учитися відчувати свого співрозмовника, добирати найбільш прийнятні для кожного випадку слова та конструкції; вдаватися до емпатії інших і постійної рефлексії з огляду на власні відчуття та переживання. Серед аспектів емоційного інтелекту учасників освітнього процесу у статті визначено такі: емоційну саморегуляцію; емпатію; спроможність вирішувати конфлікти; комунікаційні навички; стресостійкість.

Посилання

1. Башкір О.І., Денисенко А.О. Забезпечення доброчесного освітнього середовища закладу вищої освіти. Вісник науки та освіти. 2023. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-5(11)-372-382.
2. Башкір О.І. Онлайнові застосунки організації активного та інтерактивного навчання. Перспективи та інновації науки. 2023. Вип. 1 (19). С. 33–45. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-1(19)-33-44.
3. Лігоцький А.О. Теоретичні основи проектування сучасних освітніх систем : монографія. Київ : Техніка, 1997. 340 с.
4. Луценко В.І. Деякі аспекти комунікативної культури в дистанційному середовищі. URL: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v_6/16.pdf (дата звернення: 01.11.2023).
5. Стилістика української мови / Л.І. Мацько та ін. Київ : Вища школа, 2003. 462 с.
6. Моргун В.Ф. Емоційний інтелект у багатовимірній структурі особистості. Постметодика. 2010. № 6. С. 2–14.
7. Носенко Е.Л. Емоційний інтелект як соціально значуща інтегральна властивість особистості. Психологія і суспільство. 2004. № 4. С. 95–109.
8. Паламар Л.М. Лінгводидактичні основи формування україномовної особистості. Київ : Укрзалізниця, 1997. 322 с.
9. Професійна освіта : словник / укладачі: С.У. Гончаренко та ін. Київ : Вища школа, 2000. 381 с.
10. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування : навчальний посібник. 5-те вид., стер. Київ : Вікар, 2006. 223с.
Опубліковано
2023-12-21
Сторінки
22-28
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ