ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Ключові слова: діяльність, інноваційна діяльність, інноваційна педагогічна діяльність, майбутні вчителі початкових класів, молодші школярі

Анотація

Метою статті розглядаємо дослідження сутності та структури інноваційної педагогічної діяльності майбутніх учителів початкових класів в аспекті її успішного впровадження в освітній процес молодших школярів. Для досягнення поставленої мети використано такі методи дослідження, як аналіз, синтез, систематизація, порівняння й узагальнення представленого матеріалу. Результати. У статті проаналізовано сучасний стан розвитку українського суспільства та реальних змін, що вимагають від учителів початкових класів застосування нових підходів до ефективного здійснення освітнього процесу. Зокрема визначено, що сучасне суспільство потребує людей нового типу, здатних системно та конструктивно мислити, швидко знаходити потрібну інформацію, ухвалювати адекватні рішення та продукувати принципово нові ідеї. Це ставить перед учителями завдання формування інноваційної культури, яка забезпечує готовність учителя до впровадження новаторських підходів у навчальний процес закладів загальної середньої освіти. Акцентовано на дослідженні дефініції понять «діяльність», «інноваційна діяльність», «інноваційна педагогічна діяльність» у філософських, психологічних і педагогічних джерелах і аналізі їх як предмета наукового пошуку. Автором розглянуто роль інформаційного компонента у структурі інноваційної педагогічної діяльності вчителів початкових класів. Підкреслено, що інформаційна діяльність майбутніх учителів початкових класів охоплює кілька взаємопов’язаних процесів, як-от пошук і отримання професійно важливої інформації, її аналіз і систематизація, використання одержаних матеріалів у педагогічній та інноваційній діяльності та створення нової інформації. Інформаційні технології є важливим інструментом підтримки інноваційної педагогічної діяльності, тому висвітлено важливість вивчення ефективних методів їх упровадження в освітній процес початкової школи. Особливу увагу сконцентровано на важливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до інноваційної педагогічної діяльності в закладі вищої освіти та надання їм можливості розвивати критичне мислення, свої творчі здібності, використовувати інформаційно-комунікаційні технології та працювати в команді з метою забезпечення високої якості професійної освіти та досягнення успішних результатів у професійній діяльності. Висновки. За результатами проведеного дослідження інноваційну педагогічну діяльність майбутніх учителів початкових класів розглянуто як специфічний різновид педагогічної діяльності, основною метою якої є формування в молодших школярів спрямованих на створення оптимальних умов для розвитку ключових компетентностей, яка сприяє вибору можливостей вільного та творчого самовираження особистості шляхом генерування та втілення інноваційних ідей і оновлення педагогічної теорії та практики. Подальші дослідження в цьому напрямі можуть зробити значний внесок у педагогічну теорію та практику, допомогти створити сучасну систему підготовки висококваліфікованих учителів початкових класів.

Посилання

1. Бартків О.С. Готовність педагога до інноваційної діяльності. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2010. № 1. С. 52–58.
2. Бех І.Д. Інноваційна виховна технологія: сутнісні положення і шляхи реалізації. Педагогіка і психологія. 2014. № 1. С. 12–17.
3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 376 с.
4. Гончарова О.А. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2008. 20 с.
5. Даниленко Л.І. Педагогічні умови формування готовності вчителя у післядипломній освіті до застосування інноваційних технологій інтерактивного навчання. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія «Педагогіка і психологія». 2015. № 44. С. 123–127.
6. Демиденко Т.М. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до інноваційної педагогічної діяльності : диc. … канд. пед. наук : 13.00.04. Черкаси : Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького, 2004. 220 c.
7. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. Київ : Академвидав, 2012. 352 с.
8. Завалевський Ю.І. Сутність інноваційної педагогічної діяльності. Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький : ХГПА, 2014. Вип. 17. С. 63–70.
9. Коновальчук І.І. Креативний потенціал інноваційної педагогічної діяльності. Інноваційна діяльність педагогів Житомирщини. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. С. 4–7.
10. Макогон К.В. Діагностика готовності педагогів до пошукової діяльності (пед. інновації). Рідна школа. 2002. № 1. С. 27–29.
11. Мариновська О.Я. Упровадження педагогічних інновацій: система проектно-впроваджувальної діяльності. Імідж сучасного педагога : науково- практичний освітньо-популярний журнал. 2007. № 3 (72). С. 34–39.
12. Мельничук Л.Б. Інтерактивні технології виховання молодших школярів. Київський науково-педагогічний вісник. 2014. № 2 (02). С. 44–50.
13. Нова українська школа: основи стандарту освіти. Львів, 2016. 64 с.
14. Носовець Н.М. Готовність майбутнього вчителя технологій до інноваційної педагогічної діяльності як складова професійної компетентності. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Чернігів : НУЧК, 2019. Вип. 2 (158). C. 241–247.
15. Огієнко О.І. Теоретичні засади інноваційної педагогічної освіти. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал СумДПУ імені А.С. Макаренка. 2015. № 1 (44). С. 154–162.
16. Психологічний словник / за. ред. В.І. Войтка. Київ : Вища школа, 1982. 215 с.
17. Філософський енциклопедичний словник / гол. ред. В.І. Шинкарук. Київ : Абрис, 2002. 742 с.
Опубліковано
2023-12-21
Сторінки
43-49
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ