МЕТОДИЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ

Ключові слова: етапи розвитку критичного мислення, викладання хімії, навчання хімії, компоненти методичної системи, студенти

Анотація

Мета статті полягає в дослідженні й аналізі системного підходу до розвитку критичного мислення майбутніх учителів хімії та розробці відповідної методичної системи. Для досягнення мети використано такі методи: теоретичні, що включали аналіз нормативних документів і спеціальної літератури, чинних робочих програм і методичного забезпечення викладання дисциплін хімічного циклу, аналіз і систематизацію одержаних результатів для формулювання висновків; емпіричні: педагогічний експеримент, опитування й анкетування здобувачів освіти. Результати. У статті розглянута проблема відсутності у вітчизняній методиці чіткого розуміння етапів формування та розвитку критичного мислення в майбутніх учителів хімії, що може призвести до втрати можливостей для систематичного розвитку критичного мислення та невідповідності потребам сучасної освіти. Вирішенням цієї проблеми є не лише визнання важливості розвитку критичного мислення, але і чітке визначення етапів його формування, створення структурованої методичної системи. Комплексний підхід, у якому акцентовано увагу на розробці та впровадженні систематизованих етапів, спрямованих на розвиток критичного мислення майбутніх учителів хімії, дозволить не тільки забезпечити студентів необхідними навичками, але і визначити індивідуальність кожного етапу. Проведене педагогічне дослідження, спрямоване на ідентифікацію ключових чинників і засобів, що сприяють ефективному розвитку цієї навички у студентів, визначення оптимальних педагогічних підходів і методик. Проаналізовано методику формування критичного мислення для покращення якості підготовки майбутніх учителів і вдосконалення їхньої професійної компетентності загалом. Одержані результати оформлено у вигляді цілісної методичної системи, у якій виділено цільовий, змістовий, процесуально-діяльнісний, контрольно-регулювальний, оцінно-результативний компоненти. Висновки. Запропонована методична система може стати ефективним інструментом для підготовки кваліфікованих учителів хімії, здатних не лише передавати знання, а й розвивати критичне мислення своїх учнів.

Посилання

1. Розвиток медіаграмотності майбутніх учителів природничих дисциплін / О.М. Бабенко та ін. Актуальні питання природничо-математичної освіти. 2023. № 1 (21). С. 120–125. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.8032761.
2. Critical thinking skills of Chemistry students by integrating design thinking with STEAM-PjBL / L.R. Ananda et al. Journal of Technology and Science Education. 2023. № 13 (1). 352 p. DOI: https://doi.org/10.3926/jotse.1938.
3. Misconceptions in Chemistry / H.D. Barke et al. Angewandte Chemie International Edition. 2009. № 6 (11). P. 951–952. Springer.
4. “What does the term Critical Thinking mean to you?” A qualitative analysis of chemistry undergraduate, teaching staff and employers’ views of critical thinking / S.M. Danczak et al. Chemistry Education Research and Practice. 2017. № 18 (3). P. 420–434. DOI: https://doi.org/10.1039/c6rp00249h.
5. Hidayati Y., Sinaga P. The profile of critical thinking skills students on science learning. Journal of Physics: Conference Series. 4’th Annual Applied Science and Engineering Conference. 2019. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1402/4/044075.
6. Raslan G. Critical Thinking Skills Profile of High School Students in AP Chemistry Learning. BUiD Doctoral Research Conference. 2022. P. 79–96.
7. Risna Hasan M., Pri S. Implementation of guided inquiry learning oriented to green chemistry to enhance students’ higher-order thinking skills. Journal of Physics: Conference Series. 2020. № 1460. P. 012095. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1460/1/012095.
Опубліковано
2023-12-21
Сторінки
50-54
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ